Job 25

1 Tedy odpovídaje Bildad Suchský, řekl:
2 Panování a hrůza Boží působí pokoj na výsostech jeho.
3 Zdaliž jest počet vojskům jeho? A nad kým nevzchází světlo jeho?
4 Jakž by tedy spravedliv býti mohl bídný člověk před Bohem silným, aneb jak čist býti narozený z ženy?
5 Hle, ani měsíc nesvítil by, ani hvězdy nebyly by čisté před očima jeho,
6 Nadto pak smrtelný člověk, jsa jako červ, a syn člověka, jako hmyz.