Žalmy 117

1 Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé.
2 Neboť jest rozšířeno nad námi milosrdenství jeho, a pravda Hospodinova na věky. Halelujah.