Žalmy 20

1 Přednímu zpěváku, žalm Davidův.
2 Vyslyšiž tě Hospodin v den ssoužení, k zvýšení tě přiveď jméno Boha Jákobova.
3 Sešliž tobě pomoc z svatyně, a z Siona utvrzuj tě.
4 Rozpomeniž se na všecky oběti tvé, a zápaly tvé v popel obrať. Sélah.
5 Dejž tobě vše podlé srdce tvého, a všelikou radu tvou vyplň.
6 I budeme prozpěvovati o spasení tvém, a ve jménu Boha našeho korouhve vyzdvihneme; naplniž Hospodin všecky prosby tvé.
7 Nyníť jsme poznali, že Hospodin zachoval svého pomazaného, a že jej vyslyšel s nebe svatého svého; nebo v jeho přesilné pravici jest spasení.
8 Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.
9 A protož oni sehnuti jsou, a padli, ale my povstali jsme, a zmužile stojíme. [ (Psalms 20:10) Hospodine, zachovávejž nás, i král ať slyší nás, když k němu volati budeme. ]