Žalmy 23

1 Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
2 Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.
3 Duši mou očerstvuje, vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své.
4 Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.
5 Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům, pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá.
6 Nadto i dobrota a milosrdenství následovati mne budou po všecky dny života mého, a přebývati budu v domě Hospodinově za dlouhé časy.