Žalmy 34

1 Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel.
2 Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.
3 V Hospodinu chlubiti se bude duše má, což uslyšíc tiší, budou se veseliti.
4 Zvelebujtež se mnou Hospodina, a jméno jeho společně vyvyšujme.
5 Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne.
6 Pročež k němu patřiti budou, a sbíhati se, a nebudou zahanbeny tváři jejich, ale řkou:
7 Tento chudý volal a Hospodin vyslyšel, i ze všech úzkostí jeho vysvobodil jej.
8 Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.
9 Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.
10 Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.
11 Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.
12 Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.
13 Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?
14 Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
15 Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.
16 Oči Hospodinovy obrácené jsou k spravedlivým, a uši jeho k volání jejich:
17 Ale zůřivý oblíčej Hospodinův proti těm, kteříž páší zlé věci, aby vyplénil z země památku jejich.
18 Volají-li spravedliví, Hospodin vyslýchá, a ze všech jejich úzkostí je vytrhuje.
19 Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.
20 Mnohé úzkosti jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje.
21 Onť ostříhá všech kostí jeho, žádná z nich nebývá zlámána.
22 Bezbožníka zahubí zlost, a ti, kteříž nenávidí spravedlivého, zkaženi budou. [ (Psalms 34:23) Služebníků pak svých duše vykoupí Hospodin, a nebudou zkaženi, kteříž doufají v něho. ]