Žalmy 46

1 Přednímu kantoru z synů Chóre, píseň na alamot.
2 Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém ssoužení pomoc vždycky hotová.
3 A protož nebudeme se báti, byť se pak i země podvrátila, a zpřevracely se hory do prostřed moře.
4 Byť i ječely, a kormoutily se vody jeho, a hory se rozrážely od dutí jeho. Sélah.
5 Potok a pramenové jeho obveselují město Boží, nejsvětější z příbytků Nejvyššího.
6 Bůh jest u prostřed něho, nepohneť se; přispějeť jemu Bůh na pomoc hned v jitře.
7 Když hlučeli národové, a pohnula se království, vydal hlas svůj, a rozplynula se země.
8 Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah.
9 Poďte, vizte skutky Hospodinovy, jakýchť jest pustin nadělal na zemi.
10 Přítrž činí bojům až do končin země, lučiště láme, kopí posekává, a vozy spaluje ohněm,
11 Mluvě: Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh, kterýž vyvýšen budu mezi národy, vyvýšen budu na zemi. [ (Psalms 46:12) Hospodin zástupů jest s námi, hradem vysokým jest nám Bůh Jákobův. Sélah. ]