Žalmy 54

1 Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův,
2 Když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás?
3 Bože, spasena mne učiň pro jméno své, a v moci své veď při mou.
4 Bože, slyš modlitbu mou, pozoruj řeči úst mých.
5 Neboť jsou cizí povstali proti mně, a ukrutníci hledají duše mé, nepředstavujíce sobě Boha před oblíčej svůj. Sélah.
6 Aj, Bůhť jest spomocník můj; Pán s těmi jest, kteříž jsou podpůrcové života mého.
7 Odplať zlým nepřátelům mým, v pravdě své vypleň je, ó Pane. [ (Psalms 54:8) I buduť dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, proto že jest dobré. ] [ (Psalms 54:9) Nebo z ssoužení všelikého vytrhl mne Bůh, nýbrž i pomstu nad nepřátely mými vidělo oko mé. ]