Žalmy 6

1 Přednímu kantoru na neginot, k nízkému zpěvu, žalm Davidův.
2 Hospodine, netresci mne v hněvě svém, ani v prchlivosti své kárej mne.
3 Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený; uzdrav mne, Hospodine, nebo ztrnuly kosti mé.
4 Ano i duše má předěšena jest náramně, ty pak, Hospodine, až dokavad?
5 Navratiž se, Hospodine, a vytrhni duši mou; spomoz mi pro milosrdenství své.
6 Nebo mrtví nezpomínají na tebe, a v hrobě kdo tě bude oslavovati?
7 Ustávám v úpění svém, ložce své každé noci svlažuji, slzami svými postel svou smáčím.
8 Sškvrkla se zámutkem tvář má, sstarala se příčinou všech nepřátel mých.
9 Odstuptež ode mne všickni činitelé nepravosti; neboť jest vyslyšel Hospodin hlas pláče mého.
10 Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal. [ (Psalms 6:11) Nechažť se zastydí a předěsí zřejmě všickni nepřátelé moji, nechažť jsou zpět obráceni a rychle zahanbeni. ]