Žalmy 85

1 Přednímu z kantorů, synů Chóre, žalm.
2 Laskavěs se, Hospodine, někdy ukazoval k zemi své, přivedls zase z vězení Jákoba.
3 Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.
4 Zdržels všecken hněv svůj, odvrátils od zůřivosti prchlivost svou.
5 Navratiž se zase k nám, ó Bože spasení našeho, a učiň přítrž hněvu svému proti nám.
6 Zdaliž na věky hněvati se budeš na nás? A protáhneš zůřivost svou od národu do pronárodu?
7 Zdaliž ty obrátě se, neobživíš nás, tak aby se lid tvůj veselil v tobě?
8 Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám.
9 Ale poslechnu, co říká Bůh ten silný, Hospodin. Jistě žeť mluví pokoj k lidu svému, a k svatým svým, než aby se nenavracovali zase k bláznovství.
10 Zajisté žeť jest blízké těm, kteříž se ho bojí, spasení jeho, a přebývati bude sláva v zemi naší.
11 Milosrdenství a víra potkají se spolu, spravedlnost a pokoj dadí sobě políbení.
12 Víra z země pučiti se bude, a spravedlnost s nebe vyhlédati.
13 Dáť také Hospodin i časné dobré, tak že země naše vydá úrody své. [ (Psalms 85:14) Způsobí to, aby spravedlnost před ním šla, když obrátí k cestě nohy své. ]