Přísloví 9

1 Moudrost vystavěla dům svůj, vytesavši sloupů svých sedm.
2 Zbila dobytek svůj, smísila víno své, stůl také svůj připravila.
3 A poslavši děvečky své, volá na vrchu nejvyšších míst v městě:
4 Kdožkoli jest hloupý, uchyl se sem. Až i bláznivým říká:
5 Poďte, jezte chléb můj, a píte víno, kteréž jsem smísila.
6 Opusťte hloupost a živi buďte, a choďte cestou rozumnosti.
7 Kdo tresce posměvače, dochází hanby, a kdo přimlouvá bezbožnému, pohanění.
8 Nedomlouvej posměvači, aby tě nevzal v nenávist; přimlouvej moudrému, a bude tě milovati.
9 Učiň to moudrému, a bude moudřejší; pouč spravedlivého, a bude umělejší.
10 Počátek moudrosti jest bázeň Hospodinova, a umění svatých rozumnost.
11 Nebo skrze mne rozmnoží se dnové tvoji, a přidánoť bude let života.
12 Budeš-li moudrý, sobě moudrý budeš; pakli posměvač, sám vytrpíš.
13 Žena bláznivá štěbetná, nesmyslná, a nic neumí.
14 A sedí u dveří domu svého na stolici, na místech vysokých v městě,
15 Aby volala jdoucích cestou, kteříž přímo jdou stezkami svými, řkuci:
16 Kdo jest hloupý, uchyl se sem. A bláznivému říká:
17 Voda kradená sladší jest, a chléb pokoutní chutnější.
18 Ale neví hlupec, že mrtví jsou tam, a v hlubokém hrobě ti, kterýchž pozvala.