Josva 16

1 Den lodd som tilfalt Josefs barn, gikk fra Jordan ved Jeriko, østenom vannet ved Jeriko, gjennem ørkenen som stiger fra Jeriko opover fjellene til Betel.
2 Fra Betel gikk grensen frem til Luz og videre bort til arkittenes land, til Atarot,
3 tok så vestover ned til jafletittenes land, til Nedre-Bet-Horons landemerke og til Geser og endte ute ved havet.
4 Dette var den arv som Josefs barn, Manasse og Efra'm, fikk.
5 Efra'ms barns land efter deres ætter lå således til: Mot øst gikk grensen for deres arvelodd over Atrot-Addar frem til ¥vre-Bet-Horon
6 og endte ute ved havet. Mot nord gikk grensen over Mikmetat og bøide sig mot øst til Ta'nat-Silo og holdt frem østover til Janoah.
7 Fra Janoah tok den så ned til Atarot og Na'ra, rørte ved Jeriko og endte ved Jordan.
8 Fra Tappuah gikk grensen vestover til Kana-bekken og endte ute ved havet. Dette var den arvelodd som Efra'ms barns stamme fikk efter sine ætter,
9 dessuten de byer som blev utskilt for Efra'ms barn inne i Manasses barns arvelodd, både byene og de tilhørende landsbyer.
10 Men de drev ikke bort de kana'nitter som bodde i Geser; kana'nittene blev boende blandt Efra'ms barn, som de gjør den dag idag, men blev arbeidspliktige træler.