Psaltaren 95

1 Kommer, låter oss glädjas Herranom, och fröjdas för vår salighets tröst.
2 Låt oss med tack komma inför hans ansigte, och fröjdas för honom med Psalmer.
3 Ty Herren är en stor Gud, och en stor Konung öfver alla gudar.
4 Ty i hans hand är hvad som jorden bär, och bergshöjderna äro också hans.
5 Ty hans är hafvet, och hans händer hafva det torra beredt.
6 Kommer, låter oss tillbedja, och knäböja, och nederfalla för Herranom, den oss gjort hafver.
7 Ty han är vår Gud, och vi hans fosterfolk, och hans händers får.
8 I dag om I hans röst hören, så förstocker icke edor hjerta, såsom i Meriba skedde, såsom i Massa i öknene;
9 Der edre fäder försökte mig, förnummo och sågo min verk;
10 Att jag i fyratio år mödo hade med detta folk, och sade: Det är sådant folk, att deras hjerta alltid vill den orätta vägen, och de mina vägar icke lära vilja;
11 Så att jag svor i mine vrede: De skola icke komma till mina rolighet.