1 Cronici 2

1 Iată fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad și Așer.
3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Șela; aceștia trei i s-au născut din fata lui Șua, canaanita. Er, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, care l-a omorât.
4 Tamar, nora lui Iuda, i-a născut pe Pereț și Zerah. Toți fiii lui Iuda au fost cinci.
5 Fiii lui Pereț: Hețron și Hamul.
6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara. De toți: cinci. –
7 Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a tulburat pe Israel când a săvârșit o fărădelege cu privire la lucrurile care trebuiau nimicite cu desăvârșire. –
8 Fiul lui Etan: Azaria.
9 Fiii care s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel, Ram și Chelubai (Caleb).
10 Ram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Nahșon, domnul fiilor lui Iuda.
11 Nahșon a născut pe Salma. Salma a născut pe Boaz.
12 Boaz a născut pe Obed. Obed a născut pe Isai.
13 Isai a născut pe Eliab, întâiul lui născut; pe Abinadab, al doilea; pe Șimea, al treilea;
14 pe Netaneel, al patrulea; pe Radai, al cincilea;
15 pe Oțem, al șaselea; pe David, al șaptelea.
16 Surorile lor erau: Țeruia și Abigail. Fiii Țeruiei au fost: Abișai, Ioab și Asael, trei.
17 Abigail a născut pe Amasa; tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul.
18 Caleb, fiul lui Hețron, a avut copii cu nevasta sa Azuba și cu Ieriot. Iată fiii pe care i-a avut cu Azuba: Ieșer, Șobab și Ardon.
19 Azuba a murit; și Caleb a luat pe Efrat, care i-a născut pe Hur.
20 Hur a născut pe Uri, și Uri a născut pe Bețaleel. –
21 În urmă, Hețron a intrat la fiica lui Machir, tatăl lui Galaad, și avea șaizeci de ani când a luat-o; ea i-a născut pe Segub.
22 Segub a născut pe Iair, care a avut douăzeci și trei de cetăți în țara Galaadului.
23 Gheșuriții și sirienii le-au luat târgurile lui Iair cu Chenatul și cetățile care țineau de el: șaizeci de cetăți. Toți aceștia erau fiii lui Machir, tatăl lui Galaad.
24 După moartea lui Hețron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Hețron, i-a născut pe Așhur, tatăl lui Tecoa.
25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost: Ram, întâiul născut, Buna, Oren și Oțem, născuți din Ahia.
26 Ierahmeel a avut o altă nevastă, numită Atara, care a fost mama lui Onam. –
27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost: Maaț, Iamin și Echer. –
28 Fiii lui Onam au fost Șamai și Iada. Fiii lui Șamai: Nadab și Abișur.
29 Numele nevestei lui Abișur era Abihail, și ea i-a născut pe Ahban și Molid.
30 Fiii lui Nadab: Seled și Apaim. Seled a murit fără fii.
31 Fiul lui Apaim: Ișei. Fiul lui Ișei: Șeșan. Fiul lui Șeșan: Ahlai.
32 Fiii lui Iada, fratele lui Șamai: Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără fii.
33 Fiii lui Ionatan: Pelet și Zaza. – Aceștia sunt fiii lui Ierahmeel. –
34 Șeșan n-a avut fii, dar a avut fete. Șeșan avea un rob egiptean, numit Iarha.
35 Și Șeșan a dat pe fiica sa de nevastă robului său Iarha; ea i-a născut pe Atai.
36 Atai a născut pe Natan; Natan a născut pe Zabad;
37 Zabad a născut pe Eflal; Eflal a născut pe Obed;
38 Obed a născut pe Iehu; Iehu a născut pe Azaria;
39 Azaria a născut pe Haleț; Haleț a născut pe Elasa.
40 Elasa a născut pe Sismai; Sismai a născut pe Șalum;
41 Șalum a născut pe Iecamia; Iecamia a născut pe Elișama.
42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron.
43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem și Șema.
44 Șema a născut pe Raham, tatăl lui Iorcheam. Rechem a născut pe Șamai.
45 Fiul lui Șamai: Maon; și Maon, tatăl lui Bet-Țur.
46 Efa, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Haran, Moța și Gazez. Haran a născut pe Gazez.
47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf.
48 Maaca, țiitoarea lui Caleb, a născut pe Șeber și Tirhana.
49 Ea a mai născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana, și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibeea. Fata lui Caleb era Acsa.
50 Aceștia au fost fiii lui Caleb: Șobal, fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei și tatăl lui Chiriat-Iearim;
51 Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Bet-Gader.
52 Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hați-Hamenuhot.
53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: ietriții, putiții, șumatiții și mișraiții; din aceste familii au ieșit țoreatiții și eștaoliții.
54 Fiii lui Salma: Betleem și netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, Hați-Hamanahti, țoreiții;
55 și familiile cărturarilor care locuiau la Iaebeț, tireatiții, șimeatiții și sucatiții. Aceștia sunt cheniții, ieșiți din Hamat, tatăl casei lui Recab.