1 Cronici 3

1 Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
2 al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
3 al cincilea, Șefatia, cu Abital; al șaselea, Itream, cu nevasta sa Egla.
4 Aceștia șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.
5 Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Șimea, Șobab, Natan și Solomon, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel;
6 Ibhar, Elișama, Elifelet,
7 Noga, Nefeg, Iafia,
8 Elișama, Eliada și Elifelet, nouă.
9 Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar era sora lor.
10 Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
11 Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12 Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13 Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14 Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15 Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan; al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum.
16 Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
17 Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel;
18 Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.
19 Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor;
20 și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci.
21 Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania.
22 Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase.
23 Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei.
24 Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.