MG1865

Genesisy

Eksodosy

Levitikosy

Nomery

Deotoronomia

Josoa

Mpitsara

Rota

1 2 3 4

1 Samoela

2 Samoela

1 Mpanjaka

2 Mpanjaka

1 Tantara

2 Tantara

Ezra

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Estera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Joba

Salamo

Ohabolana

Mpitoriteny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tonon-kiran'i Solomona

1 2 3 4 5 6 7 8

Isaia

Jeremia

Fitomaniana

1 2 3 4 5

Ezekiela

Daniela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Joela

1 2 3

Amosa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Obadia

Jona

1 2 3 4

Mika

1 2 3 4 5 6 7

Nahoma

1 2 3

Habakoka

1 2 3

Zefania

1 2 3

Hagay

Zakaria

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Malakia

1 2 3 4

Matio

Marka

Lioka

Jaona

Asan'ny Apostoly

Romana

1 Korintiana

2 Korintiana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Galatiana

1 2 3 4 5 6

Efesiana

1 2 3 4 5 6

Filipiana

1 2 3 4

Kolosiana

1 2 3 4

1 Tesaloniana

1 2 3 4 5

2 Tesaloniana

1 2 3

1 Timoty

1 2 3 4 5 6

2 Timoty

1 2 3 4

Titosy

1 2 3

Filemona

Hebreo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakoba

1 2 3 4 5

1 Petera

1 2 3 4 5

2 Petera

1 2 3

1 Jaona

1 2 3 4 5

2 Jaona

3 Jaona

Joda

Apokalypsy

HomeMenu