socket_set_timeout

Alias of stream_set_timeout()

Internal

stream_set_timeout

External

PHP

HomeMenu