Jesus · Bible · HTML · CSS · JS · PHP · SVG · Applications

dvmin

Description

The dvmin unit for CSS specifies 1% of the dynamic viewport’s minimum of dvh or dvw.

Syntax

<number>dvmin

Examples

1 · CSS

2 · JS · Inline

3 · JS · Inline

dvb

dvh

dvi

dvmax

dvw

lvb

lvh

lvi

lvmax

lvmin

lvw

svb

svh

svi

svmax

svmin

svw

vb

vh

vi

vmax

vmin

vw

cap

ch

cm

cqb

cqh

cqi

cqmax

cqmin

cqw

deg

dpcm

dpi

dppx

dvb

dvh

dvi

dvmax

dvw

em

ex

grad

ic

in

lvb

lvh

lvi

lvmax

lvmin

lvw

mm

ms

pc

pt

px

Q

rad

rem

s

svb

svh

svi

svmax

svmin

svw

turn

vb

vh

vi

vmax

vmin

vw

World Wide Web Consortium (W3C)

HomeMenu