Jesus · Bible · HTML · CSS · JS · PHP · SVG · Applications

svmax

Description

The svmax unit for CSS specifies 1% of the small viewport’s maximum of svh or svw.

Syntax

<number>svmax

Examples

1 · CSS

2 · JS · Inline

3 · JS · Internal

dvb

dvh

dvi

dvmax

dvmin

dvw

lvb

lvh

lvi

lvmax

lvmin

lvw

svb

svh

svi

svmin

svw

vb

vh

vi

vmax

vmin

vw

cap

ch

cm

cqb

cqh

cqi

cqmax

cqmin

cqw

deg

dpcm

dpi

dppx

dvb

dvh

dvi

dvmax

dvmin

dvw

em

ex

grad

ic

in

lvb

lvh

lvi

lvmax

lvmin

lvw

mm

ms

pc

pt

px

Q

rad

rem

s

svb

svh

svi

svmin

svw

turn

vb

vh

vi

vmax

vmin

vw

World Wide Web Consortium (W3C)

HomeMenu